Високо строителство

От 15.05.2009 г., Денес е член на Камара на строителите в България и притежава удостоверение от Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от първа група – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения с обхват – строежи от втора до пета категория.

Всички обекти са изпълнени в съответствие с нормативната база на българското законодателство.